Monday, February 20, 2012

Marek Kaminski on the VistulaEN: Today I watched the DVD of famous Polish explorer Marek Kamiński. If you browse his previous expeditions, going down the Vistula is not the most difficult one but it's more about connecting back the Poles back the their main river. Marek send me his DVD and book to help me to prepare and surely the film gives an insight about what I will encounter. But it's more a spiritual adventure than a physical challenge. Marek gives personal and profound thoughts in this film and it makes it very interesting to watch. The book is in Polish but is a mine of information about what to do along the Vistula from kayaking or gastronomy to scenic walks and history.

PL: Dziś obejrzałem film słynnego polskiego podróżnika, Marka Kamińskiego. Jeśli dowiesz się czegoś o jego poprzednich ekspedycjach, zorientujesz się że pokonanie Wisły kajakiem nie było najtrudniejszą z jego wypraw, ale że chodziło w niej bardziej o ponowne połączenie Polaków z ich najważniejszą rzeką. Marek wysłał mi swój film i swoją książkę żeby pomóc mi się jakoś przygotować i jestem pewien, że dało mi to wgląd w to, co mogę po drodze spotkać. W jego przypadku była to jednak bardziej podróż wgłąb siebie, niż wyzwanie fizyczne. Dzięki osobistym, głębokim komentarzom Marka, film świetnie się ogląda. Książka, wydana po polsku, to z kolei kopalnia informacji o tym co można robić wzdłuż Wisły: od kajakarstwa czy odkrywania uroków kuchni polskiej, po historyczne wędrówki i zwiedzanie.

Tuesday, February 7, 2012

Little Streams Make Big Rivers

EN: As mentioned in the project of the Poland Trek expedition, I will be like a droplet of water falling on the top of a mountain and make my way through the grass to find fellow drops and become a tiny stream. Guided by nature carved during millions of years in the rock, I will join other streams in the valleys and become stronger, as strong as a river. I want to be unstoppable with inertia and finish my way to the most precious place we have, the sea.

This is my journey as a drop. A single, simple element. Alone I'm nothing, forgotten in the ground. Together we are stronger and can do great things. Times have changed. We now must act together in the same direction. Nature will guide us, as it has done for millions of years. And water will save us. I hope everyone who reads this remembers to be humble, as without the others we are nothing, like the little droplet. I hope to inspire you all to find and plan a journey in nature, feel it, live it, do it. You'll only become better and earn deeper understanding of yourself and the strong bond you have with nature.

PL: Tak jak wspomniałem zarysowując plan wyprawy Poland Trek, będę jak kropelka wody spadająca na szczyt góry i utoruję sobie drogę przez trawy, żeby odnaleźć inne, podobne sobie kropelki i stać się potężnym strumieniem. Prowadzony przez skały, pełne szczelin wyżłobionych przez miliony lat, połączę się z innymi strumieniami płynącymi przez doliny i wreszcie stanę się silny jak rzeka. Chcę być niepowstrzymany i zakończyć swoją drogę w najdroższym miejscu, jakie mamy: w morzu.

To moja podróż jako kropelki wody. Drobnego, prostego składnika. Sam jestem nikim, wchłonięty przez glebę. Ale wspólnie jesteśmy silni i możemy dokonywać wielkich rzeczy. Czasy się zmieniły i musimy teraz działać wszyscy razem, w jednym celu. Prowadzić nas może natura, robiła to od milionów lat. A uratuje nas woda. Mam nadzieję, że wszyscy którzy to czytają będą pamiętać o niezbędnej pokorze, bo bez siebie nawzajem jesteśmy nikim, jak ta mała kropelka. Mam nadzieję, że zainspiruję Was wszystkich do podjęcia własnej wyprawy w naturę: żebyście ją poczuli, żyli na jej zasadach, rozumieli ją. To tylko pomaga zostać lepszym człowiekiem i lepiej zrozumieć samego siebie, poprzez niesamowicie silną relację, jaką ma się z naturą.

Thursday, February 2, 2012

New expedition's blog and idea

EN: The idea of this expedition came after I met a kayaker named Yves while touring Belgium by kayak last summer. It was my first kayak expedition and I want more kayak! Yves told me about the Vistula river and a few weeks later in September I did my first research about the river. I was just curiuous. I had no clue it was the longest river of Poland and was happy to find out it was passing through famous cities and the capital.

I found out 2 adventurers went down the river and possibly more. When it comes to adventure or exploration, Polish people are no doubt among the top ranking nations. Later in October I noticed the highest mountain of the country wasn't far from the source and it became obvious linking the summit of Poland to the sea by a scenic trek was interesting, challenging and possibly never done before. For my the appeal of the project is about visiting scenic places of a country I never been to, discover a new culture,and meet the locals. In terms of expedition, Poland Trek will be my first expedition using different means of progression: foot, packraft and seakayak.

PL: Na pomysł tej wyprawy wpadłem na krótko po spotkaniu z kajakarzem o imieniu Yves, kiedy przemierzałem Belgię kajakiem ostatniego lata. To była moja pierwsza wyprawa kajakowa i miałem tylko ochotę na więcej! Yves opowiedział mi o Wiśle i w kilka tygodni później, we wrześniu, poszukałem pierwszych informacji o tej rzece. Po prostu z ciekawości. Nie miałem pojęcia, że to najdłuższa rzeka Polski, ani że przepływa przez popularne miasta, w tym stolicę.

Dowiedziałem się, że co najmniej dwóch innych podróżników pokonało tę trasę. Jeśli chodzi o przygody i eksplorację - Polacy bez wątpienia są w światowej czołówce. Później już, w październiku, zauważyłem że najwyższy szczyt Polski nie jest tak daleko od źródeł Wisły, no i stało się oczywiste, że ekspedycją połączę wierzchołek kraju z morzem, co tworzy trasę nie tylko interesującą i pełną wyzwań, ale także przypuszczalnie dziewiczą. W tym projekcie odwołuję się do chęci zwiedzenia miejsc, w których jeszcze nie byłem, odkrycia nieznanej mi kultury i poznania miejscowych. Będzie to moja pierwsza ekspedycja, w której połączę różne sposoby poruszania się: trekking, packrafting i kajakowanie.

A creative kid knows her country

Poland presented by Joanna Dabrowska
Image courtesy of Art in all of us
used by permission.
EN: Recently I have been browsing the wonderful World Art book of NGO Art in all of us, which promotes tolerance in the world by developing exchange programs between kids using art as universal language.

The book features a drawing and a poem made by a kid and a photo of a kid for every of the 192 UN country. For Poland, the drawing was made by Joanna Dabrowska, 12 years old. It depicts the 2 natural icons: the Tatras Mountains, the Vistula river and the Baltic sea. I like her drawing because she really achieved presenting her country to the world using vivid colors.

PL: Niedawno przeglądałem wspaniałą książkę 'World Art book' wydaną przez organizację dobroczynną Art in all of us, która działa na rzecz pokoju na świecie poprzez rozwój programów wymiany między dzieciakami, które wykorzystują sztukę jako uniwersalny język.


Książka zawiera po jednym dziecięcym rysunku i wierszu, oraz fotografię młodego autora, na każde ze 192 państw należących do ONZ. Polskę reprezentuje praca 12-letniej Joanny Dąbrowskiej. Przedstawia 2 oczywiste ikony kraju: Tatry oraz Wisłę, która wpada do Bałtyku. Podoba mi się jej praca, bo udało się jej zaprezentować swój kraj w mocnych, żywych kolorach.